ມື້ທີ່ 2 ຂອງການດຳເນີນກອງປະຊູມໃຫ່ຍຜູ້ແທນອົງຄະນະພັກແຂວງໄຊຍະບູລີ ຄັງທີ່ 6 ທີ່ປະຊູມໄດ້ສຶບຕໍ່ຮັບຝັງການປະກອບຄວາມຄິດເຫັນເຂົ້າໃສ່ບົດລາຍງານການເມືອງກໍ່ຄືການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານກໍ່ຄຶຂະແໝງການຂອງຕົນ

165 views
ມື້ທີ່ 2 ຂອງການດຳເນີນກອງປະຊູມໃຫ່ຍຜູ້ແທນອົງຄະນະພັກແຂວງໄຊຍະບູລີ ຄັງທີ່ 6 ທີ່ປະຊູມໄດ້ສຶບຕໍ່ຮັບຝັງການປະກອບຄວາມຄິດເຫັນເຂົ້າໃສ່ບົດລາຍງານການເມືອງກໍ່ຄືການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານກໍ່ຄຶຂະແໝງການຂອງຕົນ
Posted in ຂ່າວພາຍໃນ | Tagged | Comments Off

ກອງປະຊູມໃຫ່ຍຜູ້ແທນອົງຄະນະພັກແຂວງໄຊຍະບູລີ ຄັງທີ່ 6

67 views
ກອງປະຊູມໃຫ່ຍຜູ້ແທນອົງຄະນະພັກແຂວງໄຊຍະບູລີ ຄັງທີ່ 6
Posted in ຂ່າວພາຍໃນ | Comments Off