Daily Archives: February 2, 2017

ປະຊາຊົນ ຂ.ຄໍາມ່ວນ ມີໄຟຟ້າໃຊ້ ກວມ 98,11% ຂອງບ້ານທັງໝົດ

Posted in ຂ່າວພາຍໃນ | Comments Off on ປະຊາຊົນ ຂ.ຄໍາມ່ວນ ມີໄຟຟ້າໃຊ້ ກວມ 98,11% ຂອງບ້ານທັງໝົດ