Daily Archives: February 9, 2017

ປະທານປະເທດໂອ້ລົມການນໍາກະຊວງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ

Posted in ຂ່າວພາຍໃນ | Comments Off on ປະທານປະເທດໂອ້ລົມການນໍາກະຊວງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ