Daily Archives: March 6, 2017

ພິທີປະກາດໂຮງຮຽນຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາ 42 ໂຮງຮຽນເປັນໂຮງຮຽນປອດຢາເສບຕິດ

Posted in ຂ່າວພາຍໃນ | Comments Off on ພິທີປະກາດໂຮງຮຽນຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາ 42 ໂຮງຮຽນເປັນໂຮງຮຽນປອດຢາເສບຕິດ

ງານປະມູນລົດການນໍາຂັ້ນສູງ 14 ຄັນ

Posted in ຂ່າວພາຍໃນ | Comments Off on ງານປະມູນລົດການນໍາຂັ້ນສູງ 14 ຄັນ