Daily Archives: March 14, 2017

ເຜີຍແຜ່ຄໍາສັ່ງຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີວຽກງານ 3 ສ້າງ

Posted in ຂ່າວພາຍໃນ | Comments Off on ເຜີຍແຜ່ຄໍາສັ່ງຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີວຽກງານ 3 ສ້າງ

ມື້ທີ 5 ການຢ້ຽມຢາມ ສສ ຫວຽດນາມ ຂອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ

Posted in ຂ່າວພາຍໃນ | Comments Off on ມື້ທີ 5 ການຢ້ຽມຢາມ ສສ ຫວຽດນາມ ຂອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ

ມື້ທີ 3 ການຢ້ຽມຢາມຢ່າງເປັນທາງການ ສສ ຫວຽດນາມຂອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ

Posted in ຂ່າວພາຍໃນ | Comments Off on ມື້ທີ 3 ການຢ້ຽມຢາມຢ່າງເປັນທາງການ ສສ ຫວຽດນາມຂອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ