Daily Archives: March 15, 2017

ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີຊີ້ນໍາວຽກງານຂື້ນທະບຽນ-ອອກບັດໃຫ້ຄົນຕ່າງປະເທດຢູ່ລາວ

Posted in ຂ່າວພາຍໃນ | Comments Off on ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີຊີ້ນໍາວຽກງານຂື້ນທະບຽນ-ອອກບັດໃຫ້ຄົນຕ່າງປະເທດຢູ່ລາວ